Main Navigation Section Navigation Main Content

Şirket Profili

Hakkımızda

Tekin Acar Cosmetics 1979 yılında Ankara Kızılay Onur Çarşısı’nda,16 m2'lik mağazanın bir bölümünde parfüm ticareti yapmak üzere kurulmuştur.

Tekin Acar Cosmetics, kendine değer veren, yaşamının her anında iyi görünmek ve mutlu olmak isteyen herkesin güzellik deneyimini keyifle yaşadığı eşsiz bir yerdir. 1979 yılından günümüze Türkiye’yi çarpıcı ve yenilikçi markalarla buluşturan “Türkiye'de o marka yok ki” cümlelerinin tarihe karışmasına neden olan ve aradığınız pek çok ürünü Avrupa fiyatları ile aynı fiyatlarla bulabileceğiniz markadır. Tekin Acar Cosmetics mağazalarında, konusunun uzmanı, güler yüzlü ve tüm sorularınızı mutlulukla yanıtlayacak danışmanlarından yardım alabilir, yeni, trendy ürünleri bulup dileğiniz ürüne dilediğiniz gibi dokunabilir, isterseniz ürünleri deneyebilirsiniz üstelik herhangi bir şey satın almasanız da kızgın ifadelerle asla karşılaşmazsınız.

Tekin Acar Cosmetics yeniliğin, farklılığın, mükemmelliğe ulaşmanın arayışı ile gelişen ve yaşayan bir markadır. Size özel bakım ve makyaj uygulamaları, trendleri takip eden eğitimli danışmanları, Beauty Club Card sürprizleri ve puan avantajları ile size her an yeniliğe ve değişime hazır renkli bir atmosfer deneyimi yaşatır.

Türk kozmetik sektörünün lideri Tekin Acar Cosmetics ürün çeşit ve sayısını her geçen yıl daha da artırarak müşterilerine daha çok ürün seçeneği sağlamaktadır.

İLKELERİMİZ
1)    Tüm iş ve ilişkilerimizde " Adil ve Dürüst" olmak.
2)    Müşteri memnuniyetini ve mutluluğunu beklenenin üzerinde sağlamak.
3)    Çalışanların mutluluğu ve her kademede yönetime katılmak.
4)    Yenilikçi ve gelişmelere açık olmak.
5)    Çalışanların eğitimi ve eğitimde sürekliliği sağlamak.

HEDEFLERİMİZ
1)    Sektörümüzde daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.
2)    Rekabette bilgiye dayalı servis üstünlüğü ile öne çıkmak.
3)    Tekin Acar Cosmetics ruhuna sahip profesyonel kadrolar oluşturmak ve kurumsal kimliğimizi geliştirmek.
4)    Mağazalarımızın verimliliğini ve çalışanların katkıları oranında gelir ve refahını arttırmak.
5)    Türkiye'nin en başarılı ve en büyük kozmetik mağazalar zincirini oluşturmak.

TİCARET SİCİL BİLGİLERİ
Firma Unvanı: Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No: 549797
Mersis No: 8-1917-6979-2853252

TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

MADDE  1   KURULUŞ

Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında iş bu sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1-Tekin ACAR, T.C. Uyruklu Ortadoğu Bilkent Park Sitesi B1/13 ANKARA adresinde mukim.

2-Filis ACAR, T.C.  Uyruklu Ortadoğu Bilkent Park Sitesi B1/13 ANKARA adresinde mukim.

3- Cem ACAR, T.C. Uyruklu 2.Basın Sitesi Şölen Sokak C/3 ANKARA adresinde mukim.

4-Yaşar ACAR, T.C.Uyruklu Mehmet Şevki Paşa Caddesi İkizler APT. 24/19 BOSTANCI İSTANBUL adresinde mukim.

5-Reyhan Sema ACAR, T.C. Uyruklu Mehmet Şevki Paşa Caddesi İkizler Apt. 24/19 BOSTANCI İSTANBUL adresinde mukim.

MADDE  2  ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin Ünvanı “TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir.

MADDE  3  ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi Spring Giz Plaza, Maslak Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, Kat:19 D:57 Maslak, İstanbul’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile Türkiye’de ve Kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir.

 

MADDE  4  ŞİRKETİN MÜDDETİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE  5  AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;

1-Her türlü gıda sanayi ürünleri, dayanıklı tüketim malzemesi, tekstil ve konfeksiyon mamulleri, optik ve elektronik aletler, temizlik malzemesi ürünleri, büro ve kırtasiye malzemesi, her çeşit mobilya, mefruşat ve tuhafiye malze­mesi, zücaciye ürünleri, kozmetik ve parfümeri malzemeleri gibi her türlü dayanıklı ve dayanık­sız tüketim mallarını bünyesinde bulunduran bu malların alım satımını yapan yurt çapında büyük mağazalar açmak ve işletmek, gerektiğinde bu mağazaların tamamını franchising sistemi ile başkalarına devretmek,

 2-Açılan mağazaların bir bölümünü veya reyon işletmesini diğer kişilere kira karşılığı vermek. Amaç ve konusuna giren işleri gerçekleştirebilmek için de;

-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason dahili ticaret komisyon taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık ve toptancılık işleri yapmak.

-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli krediler temin etmek.       

-Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek.

-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek, kiralamak gayrimenkullerin üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ile idari binaları inşa etmek

-Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet

ve diğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak ipotek ve rehinleri,  fek ve tadil etmek,

-Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek; devir etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

-Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know how vediğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşması yapmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şir­ket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu­nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayı­na sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

Madde 6  SERMAYE, PAYLAR, PAYLARIN DEVRİ

Şirketin sermayesi her biri 500,- (Beşyüz) TL kıymetinde 45.550 (Kırkbeşbin beşyüzelli) adet paya ayrılmış olup 22.775.000,- TL (Yirmi iki milyon Yedi yüz yetmiş beş Türk Lirası) 'dır. Bu sermayenin, 34.475 adet pay A Grubu ve nama yazılı 11.075 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.

Şirket’in sermayesinin tamamı muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Sermayenin tamamı ödendikten sonra Yönetim Kurulu Hisse senetlerini Hamiline olarak bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

A Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olup pay defterine kayıtla hüküm ihtiva eder. Nama yazılı A Grubu pay sahipleri satacakları paylarını öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine aşağıda tespit edilen şekilde teklif etmek zorundadırlar (ön alım hakkı) Devredilecek payların değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyuşulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları A grubu pay sahiplerinin tümü veya birden fazlasının satın almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirimi tarihi itibarıyla Şirket’teki payları oranında satılacaktır.

Nama yazılı paylara, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde diğer A grubu pay sahiplerinden talep gelmemesi halinde, satıcı A grubu payları dilediği 3. kişiye Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olmak kaydıyla diğer ortaklara teklif edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir. Söz konusu payların daha düşük değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım haklarını kullanma usulü tekrar işleyecektir.  A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.B grubu payların devri serbesttir.

MADDE  7  YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.Seçim üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim Kurulu’nda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası A grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Ancak aşağıdaki konularla ile ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün olumlu oy vermiş olması kaydı ile alınır.

1. Şirketin 3. kişiler önünde temsil ve ilzamı için imza yetkililerinin belirlenmesi

2. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar

3. 3.kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler

4.  Bankalara ve 3. kişilere verilecek taahhütnameler

5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;

6. Kredi alınması;

7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması

8. Pay devirlerinin onaylanması

9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi

10. Yıllık bütçenin onaylanması

11. Çalışmalara ilişkin ücret politikalarının tespiti

12. Yeni iş alanlarına girilmesi

13. Genel kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti

14. Şirketin menkul kıymet ihraçları, halka arz yoluyla hisse satışları, finansal fonlara hisse satışı ve aynı sektörde faaliyet gösteren önemli zincirlerle yapacağı ortaklıklar ve hisse satışları.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

MADDE  8 TEMSİL VE İLZAM

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirket namına imza yetkilerine sahip kişi veya kişilerin imzasını taşıması lazımdır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar alma yetkisi, münhasıran genel kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu ayrıca adli merciler önünde şirketi temsile yetkilidir.

MADDE  9  DENETİM

Denetim ile ilgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

MADDE  10  GENEL KURUL

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u toplantıya çağıran kararında, Genel Kurul toplantısının yerini ve tarihini belirleyecektir.  Genel Kurul, Şirket’in merkezinde veya Yönetim Kurulunun görülen lüzum üzerine merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden birinde toplanır.

Olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesinde yazılı hususlarda müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise gerekli hallerde ve zamanlarda yapılır. Toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411, 412 ve 413. ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin A Grubu paylar için beher pay başına 15 (Onbeş) oy hakkı olup; B Grubu paylar için oy hakkı pay başına 1 (Bir)’dir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket’te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır.  Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların beher pay başına 15 (Onbeş) oy hakkı olup; B Grubu payların oy hakkı Pay başına 1 (Bir)’dir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu’ nda belirtilmiş olan nisaplara tâbidir.

MADDE  11  BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE  12  İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü ile ilanın şekline ilişkin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15 (on beş) gün evvel yapılır.  Ancak, Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. . Ancak genel kurulun toplantıya çağrılması ve Türk Ticaret Kanunu’nun 524. maddesi uyarınca verilecek ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır.

  MADDE  13  HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü sona erer fakat birinci hesap    yılı şirketin kesin olarak ku­rulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

 

MADDE 14  KAR PAYI DAĞITIMI

Kar payı, net dönem karından ve serbest yedek akçelerden genel kurul kararı ile dağıtılır. Şirketin net dönem karı, bir yıllık faaliyetinden elde olunan gelirlerinden amortismanlar, yönetim kurulu üyelerinin ve varsa murahhas üyelerin ücret veya huzur hakları, müdür, memur, müstahdem ve işçilerin şirketle anlaşmaları, iş ilgisi bulunanlara genel veya kısmi gelirlerden ödenecek prim, kazanç payları da dahil olmak üzere bütün giderler düşüldükten sonra kalan dağıtıma esas paydır.

Net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. (1) maddesi gereğince %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olunur, pay sahiplerine ödenmiş sermayenin %5 oranında birinci temettü payı olarak ayrılır kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.  Geriye kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine ve kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde 10’u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

MADDE 15 YEDEK AKÇELER

Yedek Akçeler ile ilgili hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 16  KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 17 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

Şirket, yasal hükümler çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu  (TTK),Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, bono, paya dönüştürebilir tahvil, değiştirebilir tahvil,altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu,katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası ihracı yapabilir ihraç ve ihraçla ilgili olarak tabi olacağı şartları, azami miktarların, türünün,vadenin,faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 504. maddesi uygulanmaz Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.
 

ORTAKLAR

TUTAR

 %

TEKİN ACAR

17,237,500.00

75.69

KOZMOTÜRK KOZMETİK TURİZM İNŞ.SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

4,826,500.00

21.19

TEKİN ACAR KOZMETİK ORGANİZASYON TUR. İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş.

711,000.00

3.12

TOPLAM SERMAYE

     22,775,000.00   

   

Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Tekin Acar

Tarihçe

 • 1979
 • 1989
 • 1992
 • 1993
 • 1998
 • 2005
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017İlk Tekin Acar Cosmetics mağazası markanın kurucusu Tekin Acar tarafından 16m2'den de küçük bir alanda kuruldu.
 

Kadın parfümlerinde “Anais Anais” erkek parfümlerinde ise “Azzaro” Türkiye'de de çok popüler oldu. Blade Runner, Thelma&Louis filmlerinin İngiliz yönetmeni Ridley Scott'un yönettiği Chanel No.5. “Share the Fantasy" reklam filmi bu yılda yayınlandı. Aynı yıl Margaret Thatcher İngiltere Başbakanı seçildi. Günümüzde hala popülerliğini koruyan Gloria Gayner ve şarkısı “I will survive” ünlü oldu ve ilk Superman filmi gösterimdeydi. İlk walkman'ler hayatımıza girdi.

Tekin Acar Cosmetics'in selektif kozmetik markalarını Türkiye'ye getirdiği, mağaza sayısını 8'e çıkardığı yıl.

Aynı yıl Guerlain efsane “Samsara” parfümünü lanse etti. George Bush Amerika Başkanı oldu. Japonya'da Nintendo Game Boy'u satmaya başladı. Simpsons'ın ilk bölümleri yayımlanmaya başladı. Madonna Like a Prayer albümüyle uzun süre müzik listelerinde 1.sırada yer aldı. 4 Oscarlı film Bayan Daisy'nin şöförü gösterimdeydi. İlk Microsoft Office lansmanı yapıldı.

Tekin Acar Cosmetics merkezi depo uygulamasına geçmiştir.

Thierry Mugler “Angel” ve Issey Miyake “L'eau d'Issey parfümünü” lanse etti. Amerika 1992'yi Uluslarası Uzay Yılı ilan etti. AT&T ilk görüntülü telefonu tüketiciye sundu. Birkaç İyi Adam, The Bodyguard, Temel İçgüdü gösterime girdi. En popüler grup Metallica, U2 ve Kiss şarkıcılar ise Michael Jackson, Bon Jovi, Eric Clapton, Peter Gabriel ve Vanessa Paradis'di.

Tekin Acar Cosmetics'in tüm mağazalarında selektif kozmetik markalarını satmaya başladı.

Jean Paul Gaultier “Jean-Paul Gaultier Classique” parfümünü lanse etti. World Wide Web (www.) yani web siteleri CERN'de doğdu. Schindler'in Listesi, Pelikan Dosyası, Seatle’da Uykusuz filmleri popülerdi. UB40, R.E.M ve Nirvana popüler müzik gruplarıydı. Intel aynı yıl Pentium micro işlemciyi tanıttı.

Tekin Acar Cosmetics Ankara Merkez ofisi açıldı.

Christian Dior “Hypnotic Poison”, Bvlgari “Bvlgari Black”, Cacharel ise “Noa” parfümlerini lanse etti. Avrupa ülkeleri, Euro’nun tek para birimi olması konusunda anlaştı. BMW, Rolls-Royce’u satın aldı. Arama motoru Google kuruldu. Apple iMac’i lanse etti. Aşık Shakespeare, Armageddon, Titanic ve Er Ryan’ı Kurtarmak yılın filmleriydi. Céline Dion, Marilyn Manson, Alanis Morisette ve Spice Girls dinlemek in oldu.

Tekin Acar Cosmetics mağaza sayısı 24’e ulaştı. Merkez ofis İstanbul’a taşındı.

Thierry Mugler “Alien”, Calvin Klein “Euphori”a ve Hermés “Un Jardin Sur le Nil” parfümlerini lanse etti. Süper jumbo jet Airbus A380 ilk uçuşunu Toulouse’a gerçekleştirdi. Brokeback Mountain’ın Oscar’ı alması olay yarattı. 50 Cent, Coldplay, Eminem ve The Black Eyed Peas dünya müziğinin değişiminin oyuncuları olarak popüler oldu.

Tekin Acar Cosmetics mağaza sayısı 47’e ulaştı ve ilk sanal mağaza bu yıl açıldı. Tekin Acar Şirketler Grubu İstanbul’da yeni merkez ofisine taşındı ve Turkven Private Equity ile güçlerini birleştirdi.

Gucci “Gucci by Gucci –Pour Homme”, Emporio Armani “Diamonds”, Paco Rabanne “One Million”, Dolce&Gabbana “The One” ve Diesel “Fuel For Life” parfümlerini lanse etti. Apple ultra ince notebook’u MacBook Air’i satışa çıkardı. Alicia Keys’in No One, Leona Lewis’in Bleeding Love ve Katy Perry’nin I Kissed A Girl şarkıları en çok kullanılan cep telefonu melodisi listesinde yer aldı.

Tekin Acar Cosmetics Türkiye’de 19 ilde 49 satış mağazasına ve 8.863m2’lik satış alanına ulaştı. Tekin Acar Cosmetics müşterileri Tekin Acar Card ile alışveriş yaparak puan kazanmaya başladı.

Sevdiklerine en istedikleri hediyeyi ararken ne alacağından emin olamayanlar için ise Tekin Acar Hediye Kart hazırlandı, bu gerçekten birçok kişinin işini kolaylaştıran ve herkesin sevdiği bir hediye alternatifi olarak hayatımıza girdi. Tekin Acar Cosmetics aynı yıl Alışveriş Merkezleri’nde en beğenilen kozmetik markası seçildi.

Versace “Versence”, Diesel “Only The Brave”, Yves Saint Lauren “La Nui De L’Homme” ve Ferrari “Uomo” parfümleri lanse edildi. Harry Potter ve Melez Prens, Buz Devri Dinazorların Şafağı filmleri gişede hasılat rekorları kırdı. Beyonce Single Ladies, Britney Spears Womanizer, Rihanna Disturbia ve Lady GaGa Just Dance şarkıları en çok dinlenenler arasındaydı.

AYD - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ve GfK-Türkiye işbirliği ile yapılan pazar araştırmasında "Kişisel Bakım-Kozmetik" kategorisinde, "Alışveriş Merkezlerinde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markası" ödülüne layık görüldü.

Ernst & Young'ın Tekin Acar'ı Yılın Girişimcisi olarak aday göstermiş, değerlendirmeler sonucunda ilk 5 aday arasına girdi.

Tekin Acar Cosmetics Türkiye genelinde 25 ilde toplam 66 mağazaya ulaştı. Yeni kurumsal kimliği ile vizyon tazeledi. Tekin Acar Kart yerini Beauty Club Card'a bıraktı. Tekin Acar Cosmetics'in 33 yıllık logosu değişti.

Christian Lacroix “Nuit”, ünlü tasarımcı Elie Saab “Le Parfüm”ü lanse etti. Burberry ise parfümü “Body” ile bir yeniliğe imza attı.

AYD'nin 4 yıldır gerçekleştirdiği AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen 1 Numalı Markalar Tüketici Araştıması'nda Kişisel Bakım ve Kozmetik Kategorisinde "üçüncü kez" en beğenilen ve tercih edilen marka olmuştur.

Tüketim ürünleri ve hizmetler alanında dünyanın önde gelen araştırma şirketi ACNielsen tarafından Türkiye çapında gerçekleştirilen araştırmada En Beğenilen Perakende Kuruluşu Ödülü kategorisinde, parfümeri ve kozmetik alanında TEKİN ACAR COSMETICS seçilmiştir.

Tekin Acar Cosmetics'in 5 kişilik make-up artist ekibi ABD'de daha önce 387 kişi ile gerçekleşen makyaj rekorunu geçmek için 24 saat süreyle hiç durmadan makyaj yaptı. Ankara Panora AVM'de gerçekleşen rekor denemesinde ABD'nin elinde bulunan rekor 531 kişiye makyaj yapılarak egale edildi ve Tekin Acar Cosmetics Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Siyaset Dergisi tarafından "Siyasetin Ödülleri" töreninde üstün başarı göstererek topluma ve insanlığa örnek hizmetlerimizden dolayı Tekin Acar yapılan kamuoyu oylamasında "Yılın Özel Ödülü" ne layık görülmüştür.

İtalya'nın ünlü kozmetik markası Collistar Türkiye'de, sadece Tekin Acar Cosmetics Mağazaları'nda satılmaya başlandı.

Jean Paul Gaultier "Kokorico" ile bir yeniliğe imza attı.

Türkven ortaklığı son buldu.

Tekin Acar Cosmetics’in tüm hisselerini geri almasıyla 2008 yılında gerçekleşen Türkven finansal ortaklığı son buldu.

Yeni bir konsept denemesiyle Ankara Cepa AVM’inde sadece parfümlerin satıldığı ilk Tekin Acar Parfüm Shop mağazası açıldı.

İlk exclusive Tekin Acar mağazası Ankara Armada AVM’inde açıldı.
Tekin Acar Cosmetics sadece kendi ithal ettiği markaların bulunduğu exclusive mağazalarını açma kararı aldı.
Özel marka karması ve farklı dekorasyonuyla faaliyete geçen mağazaların sayısı 6’ya ulaştı.

Son 3 yılda mağaza karlılığı üzerine çalışmalar yapıldı.
3 yıl içinde 30 mağaza açıldı, verimsiz 26 mağaza kapandı, 25 mağazanın da dekorasyonu yenilendi.


Türkiye'nin en önemli ve en prestijli organizasyonu Perakende Günleri'nin en büyük ödülü olan YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ'ne bu yıl Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tekin Acar layık görülmüştür.


2016 En Değerli Marka Ödülü "Tekin Acar Cosmetics" seçilmiştir.


İstanbul’da ilk Parfüm Shop mağazası Mall Of Istanbul Avm'de açıldı!

 

İstanbul’da ilk TCA Studio Make Up mağazası Axis İstanbul Avm'de açıldı!
 

KMD’nin 2017-2018 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tekin Acar seçilmiştir.